for bad bots

SOHAIL SHEHADA ~ PAMELA JOYE ~ PATRICK RILEY